مهمترین شاخصه یک نقاش خوب از نظر شما چیست
(69.04%) 29
کیفیت کار
(0%) 0
سرعت عمل بالا
(0%) 0
قیمت پایین
(28.57%) 12
بکار گیری ایده های نوین در نقاشی
(2.380%) 1
اخلاق خوب

تعداد شرکت کنندگان : 42